BARKA IE – Praca na stanowisku Asystenta Administracyjnego w Dublinie

Barka w Dublinie poszukuje pracownika do pomocy w sprawach biurowych i administracyjnych.

Barka Irlandia poszukuje pracownika do pomocy administracyjnej związanej z prowadzeniem biura w ramach programu Powroty bezdomnych obywateli Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2007 roku Barka prowadzi programy pomocowe  zagranicami Polski m.in. w Londynie, Dublinie, Hadze, Rotterdamie, Antwerpii i Rejkiawiku. Celem działań jest wsparcie bezdomnych migrantów zarobkowych w wyjściu z bezdomności ulicznej, uzależnień i trudności życiowych poprzez powrót do kraju i rozpoczęcie terapii i programów rehabilitacji społeczno-zawodowej w Polsce.

NAZWA STANOWISKA PRACY: Asystent Administracyjny

OPIS STANOWISKA PRACY:

– Wykonywanie zadań administracyjnych biura (obsługa korespondencji e-mail/fax/pocztowej), odbieranie telefonów, wsparcie zespołu BARKI w przygotowaniu KPI i raportów merytorycznych wymaganych przez Urząd Miasta Dublina

– Wsparcie przy składaniu wniosków o finansowanie dotyczących rozszerzenia działalności Barki, by móc pełniej odpowiadać na potrzeby bezdomnych obywateli Europy Środkowej i Wschodniej w Dublinie

-Tłumaczenia ustne i pisemne

– Zakup biletów lotniczych dla beneficjentów

– Rezerwacja noclegów dla beneficjentów przed powrotem do kraju pochodzenia

– Współpraca z Konsulatami Europy Wschodniej z siedzibą w Dublinie dotycząca wydania paszportów tymczasowych paszportów dla beneficjentów

– Rejestrowanie beneficjentów jako osób bezdomnych w Dublin City Council

– Umawianie spotkań dla beneficjentów w bankach/ instytucjach pomocy społecznej w Dublinie itd.

– Telefoniczne/e-mailowe udzielanie porad osobom w potrzebie

– Informowanie irlandzkich instytucji i organizacji o działalności Barki

WYMAGANIA: wykształcenie wyższe, znajomość systemu pomocy społecznej w Irlandii (znajomość instytucji i organizacji pracujących z osobami bezdomnymi). Umiejętność posługiwania się j. angielskim w mowie i piśmie w stopniu bardzo dobrym. Otwartość, serdeczny stosunek do drugiego człowieka, umiejętność pracy w zespole; Gotowość do odbycia kilkudniowego szkolenia w Barce jako etapu rekrutacji.

MIEJSCE PRACY: Biura Barki przy Dominick Street w Dublinie (stacjonarnie)

WYMIAR CZASU PRACY: pół etatu – 3 dni w tygodniu

WYNAGRODZENIE: 15 tys. Euro do 20 tys. Euro per annum

PRZEWIDYWANY CZAS ROZPOCZĘCIA PRACY: czerwiec 2023

Pierwszym etapem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna w Dublinie, która odbędzie się maju br. Drugim etapem rekrutacji będzie kilkudniowe szkolenie w projektach Barki.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: ewa.sadowska@barkaie.org do 22 maja 2023.

BARKA IRELAND

Interested in working as Administrative Assistant in Dublin?

 

Barka in Dublin will recruit a member of staff to help with office and admin matters.

 

Barka Ireland is looking to recruit an administrative assistant to help with admin work as part of the Reconnection programme supporting homeless citizens of Poland and Central and Eastern Europe. 

 

Since 2007, Barka has been running migrant support programs abroad, in Dublin, London, The Hague, Rotterdam, Antwerp and Reykjavik. The aim of the activities is to support CEE migrants in overcoming street homelessness, addictions and life difficulties by offering advice and assistance and if nessecary helping to return to the country of origin and access therapy and social and vocational integration and rehabilitation programs or to reunite with families.

 

Post: Administrative Assistant

Job description:

– Performing admin office tasks (handling e-mail/fax/postal correspondence),

answering telephones, support to BARKA front line team to prepare KPIs and content related reports required by Dublin City Council 

– Support with submitting project proposals for extending Barka’s activities to better assist    homeless citizens of Central and Eastern Europe 

-Translations 

– Purchasing plane tickets for clients (and staff for assisted reconnections) and producing relevant paperwork

– Arranging for hostel accommodation for clients, if needed, for the night before reconnection

– Requesting Eastern European Consulates based in Dublin to issue temporary passports for clients to be reconnected 

– Registering clients as homeless with Dublin City Council – if needed 

– Arranging office/bank/ welfare appointments for clients 

– Advising/ counselling clients in need via telephone/e-mail

– Advising Irish institutions and organisations on BARKA activities, taking referrals

REQUIREMENTS: higher education, knowledge of the social welfare system in Ireland (knowledge of institutions and charities supporting homeless people). Ability to use English in speech and writing to a very good degree. Openness, cordial attitude to other people, ability to work in a team; Readiness to undergo a few-days training in Barka as a stage of recruitment.

 

PLACE OF WORK: Barka Office in Dominick Street, Dublin 1 (stationary)

WORKING TIME: Part-time – 3 days a week

SALARY: Between 15.000 and 20.000 Euro per annum

ESTIMATED TIME TO START WORK: June2023

The first stage of recruitment will be an interview, which will take place in May this year. The second stage of recruitment will be a few-day training in Barka’s projects.

If you are interested, please send your CV and cover letter to: ewa.sadowska@barkaie.org by May 22, 2023.